Локацијата на наоѓалиштето е во околина на Прилеп и е со надморска височина од 900м., а подражјето се карактеризира со променлива континентална клима каде може да се смета на рударска активност од 10-11 месеци во текот на годината.

Производот со назив ПОЛАРИС е наше производство и ова претпријатие е ексклузивен производител на ваков вид на македонски мермер.

Рудникот не го загрозува архитектонско урбанистичкиот изглед на околината, и превземени се сите потребни мерки за максимална заштита на истата.

Експлоатацијата на мермерот е исклучиво со високопродуктивни машини кои даваат големи ефекти.
Експлоатацијата на мермернот наоѓалиште се одвива со површински коп. При проектирање на откопната метода на површински коп “Бела Пола“ се земени во предвид најновите достигнувања за експлоатација на мермерот.
Инаку, површинскиот коп е висински и се изведува на повеќе етажи, кои што се со висина од 8 до 10 м.
Работата при експлоатацијата е исклучиво со дијамантски жичани пили. Сите операции за добивање на блокови се високо механизирани.