- Макроскопски изглед на мермерот:
Снежно бел мермер со хомогено компактно-масивна текстура.
Структурата му е ситно зрнеста, со максимална гранулација на кристалите до 1мм.
 

-Микроскопски наод:
- Доломит . . . . . . . . . . . . . . . . 94.65 %
- Калцит . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.15 %
- Кварц . . . . . . . . . . . . . . . . . траги
- Fe, Mn - оксиди. . . . . . . . . . траги
- лискуни. . . . . . . . . . . . . . . . траги

- Вид на карпа: Доломитски мермер
Карактеристики на мермерот
- Јакост на притисок во сува состојба
Pcp. = 148.20 Mpa

- Волуменска маса без пори и шуплини
= 2860 kg/m3

- Порозност
=0.52 %

- Отпорност на абење со стружење по метода на Бем

хемиски штетни состојки
-Содржина на вкупен сулфур. . . . . . .нема
-Содржина на хлориди. . . . . . . . . . . .нема
-Содржина на сулфати . . . . . . . . . . . нема
-Содржина на сулфиди. . . . . . . . . . . нема


- Употребливост на мермерот
Со оглед на квалитетот на мермерот, се очекува висок степен на блоковитост-продукција на камени блокови и преработка на истите во:
- Изработка на декоративни фасадни, подни плочи за екстериери и ентериери

Отпадниот“ материјал при обработка и експлоатација на камените блокови и плочи, може да се користи за производство на агрегат за бетон без опасност од деструктивни, алкално-дедоломитски реакции како и за други работи во градежништвото (исполни, насипи и др)